Ағаштар мен бұталар

TUTENT.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
4
Оценка реакций
71
№ 6 ҰОҚ
Білім салалары Таным, Əлеумет Бөлім Жаратылыстану ТақырыпАғаштар мен бұталар.
Мақсат табиғаттың жанды нысандары туралы түсініктерін жүйелеу. Балабақша аумағындағы жəне жақын маңайдағы өсімдіктерді (ағаштар мен бұталар) ажырату жəне атай білу дағдыларын дамыту. Өсімдіктер əлеміне қызығушылығын тəрбиелеу.Алдын ала жүргізілетін жұмыстар қолынан келетін еңбек əрекеті иллюстрацияларды, фотоларды қарастыру бейнетүсірілімдерді, таныстырылымдарды қарау аудиожазба тыңдау, жұмбақтар шешу, қарапайым тəжірибе жұмысы, зерттеу серуендері, өлең жаттау.
Жабдықтар мен материалдар ағаштардың, жапырақтардың иллюстрациялары, ағаштар мен бұталардың суреттері, планшет (фотоаппарат).
Сөздік жұмысағаш, бұта, шөп, тамыр, дің, сабақ, бұтақ, жапырақ.
Билингвалды компонент ағаш – деревоЖұмыс кезеңдеріПедагогтің басқарушылық қызметі(Əдістер, тəсілдер) Балалардың іс-əрекетіЫнталандыру- қызығушы- лықтарын оятуПедагог жұмбақ жасыру арқылы оқу қызметіне жағымды көңіл күй қалыптастырады.
Өлең оқиды. Жұмбақ шешуКүн жылынса киінді, Суытса шешті киімді.
(Ағаш)
Бақшамызда көп ағаш, Өскен жақсы əр ағаш. Ең əдемі, меніңше, Құс ұясы бар ағаш.
Аппақ қайың, қарағай –
Қосылыпты табысып. Сұлу терек, жасыл желек, Құшақтасып қабысып.
Қарағайым, жұпар майың Жібек желмен аңқиды.
Егістікті көлемді Қоршай ектік еменді. Ескен желден егінді. Қорғап тұрар ол енді.
Көше бойы араласҚаптап өскен қара ағаш.
Жемісі жоқ болса да,
Саясы көп дара ағаш.
Гүлзар бақта мекеніКөрген кезде жөкеніЕлтіп жұпар иісіне,
Бұрыннан бар білімдерін қайталау. Ара қаптап кетеді.
Балабақша ауласында өсіп тұрғанағаштардыңатауларынкімніңбілетінінанықтайды.Табиғаттаүлкен бір патшалық – өсімдіктерпатшалығыбарекенінхабарлайды.Өсімдіктерпатшалығындаүшқалабар. Бірінші қала – ағаштар. Екіншіқала – бұталар. Үшінші қала – шөптер. Балаларғабалабақшаауласына саяхатқа шығуды ұсынады. Педагогтіңағаштарменбұталарды зерттеуге шақыруын қабыл алады.
ӨзектісұрақҚайсысыағаш, Балалар ағаштарда тамыр, бір дің жəнеІзденістік- ұйымдасты- рушылыққайсысыбұта?Олардың ұқсастығы мен ерекшелігі неде?
Педагогқорытындыжасайды ағаштар – ең үлкен өсімдіктер. жапырақтар бар екенін анықтап, дəлелдейді. Бұталарда тамырлар, көп сабақтар жəне жапырақтар бар.
Оларкөпжылөмірсүреді. Ағаштардыңдіңіболады. Бұталардыңбойыағаштардантөмен болады. Олардың бірнешежіңішке сабақтары болады. Діңіболмайды.Еңкішкентайөсімдіктер–шөптер.Олардыңсабақтары жіңішке. Олар ұзақ өмірсүрмейді. Педагог балаларға ойын ұсынады «Оның ... бар, бұл не?» нысанның бөліктерін атайды. П Оның тамыры бар, бұл не? Б Шөп, ағаш, гүл, бұта.
Педагог балаларды қайыңға əкеліп, оны зерттеуді ұсынады (дəл осы жоспар бойынша кезАғаштарды,шөптерді,бұталарды көрсетеді.
келген басқа ағашты зерттеугеболады). Жергетүскенқайың жапырақтарын көтеріп, оның жерде жатып, солып қалғанын анықтауды ұсынады. Мұның қандай ағаш екенін анықтайды, қайыңның діңін көрсетеді, оның жуан немесе жіңішке екенін анықтап, айтады. Бұтақтарын көрсетеді. Олар қандай – жуан ба, жіңішке ме? Түсі қандай? ҚайыңныңЖылдың қай мезгілі? Ағаштарғадіңін сипайды, ол қандай (Жұмыр, майда).
күзде не болады? (Ол ұйықтайды,Түсі қандай? (Мұндай ақ-қара дің текқысқа дайындалады). қайыңдағанаболатынынтүсіндіру).
Қайыңдақандайөзгерістерболған?
Ағаштыңжапырақтарықайдакеткен?
Олар көп пе, аз ба? Жапырақтар қайдажатыр? Оларды кім жұлды?
АғаштарменбұталардыңАғаштың немесе бұталардың атауларынатауларымен танысу. қайталайды,оларғатəнерекшеліктердіПедагогтің хабарламасы Ағаштар– көптеген жануарлар үшін тұрақ, пана. Ағаштан жиһаз, қағаз, ағаш ойыншықтар, ыдыс, музыка аспаптарын жасайды. Ағаштар біз тыныс алатын ауаны зияндыайтады биіктігі, діңінің жуандығы, жапырақтарының түсі.
Кіре беріс қалқалар, əткеншек, орындықтар, құм алаңының қоршауы мен шатыры т.б. ағаштан жасалғанын айтады.
заттардантазартады,оларсонысымен пайдалы. Бұтақтардысындырып, жапырақтарды жұлуғаболмайды.Ағаштардықорғап, жаңасын егу қажет. Жан-жағына қарап, балабақшадаағаштан жасалған заттарды атаудысұрайды. Сергіту сəтіАғаштар, міне, Мұныңда үні – ш-ш-ш.
Кейде жұмсақ, кейде шу, шу (2 рет)
Кейде дауыл – гу де гу.
Ал, балалар, тұрайық.
Алақанды ұрайық.
Оңға қарай иiлiп,
Солға қарай иiлiп,
Бiр отырып, бiр тұрып,
Бойымызды созайық.
Белiмiздiжазайық.
Оңға-оңға, түзу тұр,
Солға-солға, түзу тұр,
Жоғары-төмен қарайық,
Қолымызды созайық,
Бойымызға күш жинап,
Бiр шынығып алайық.
Əліппе-дəптердегітапсырманы орындауды ұсынады. Ағаштарменбұталардыңбөліктерін көрсетіп, атайды.
Ағаштанжасалғанзаттардықоршапсызады.
Ағаш немесе бұтаның суретін салады.
Рефлексивтік- түзетушілікПедагог қорытынды жасайды. Рефлексиярефлексиянің əдістерінің бір тəсілін қолданады Балалардың ҰОҚ-да қаншалықты өсіп жетілгендерін көру
отырып, тұрып, созылып.
Ым-ишараменкөрсетуМіне, тамаша!
Қолшапалақтаңдар! Аяқтарыңмен топылдатыңдар! Балалар ҰОҚ-да алған əсерлерін бөліседі.
Күтілетін нəтиже
айта алады жергілікті жерде өсетін ағаштар мен бұталардың атауларын, ағаштар мен бұталардың ортақ негізгі белгілерін (тамыр, жапырақ)
түсінеді ағаштар мен бұталардың айырмашылықтарын (ағаштың діңі жалғыз, бұтада көп сабақ), нысанның бөліктерін
қолданады ағаш немесе бұта туралы əңгіме құрастыру дағдыларын.
 
Верх