Биология тест 11 сынып 4 тоқсан

TUTENT.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
4
Оценка реакций
96
І-нұсқа
1.Бір түр қорегінің қалдығымен екінші түр өкілінің қоректенуі,бұл жағдайда бір-біріне зиян келмейді
А) бәсекелестік В) жыртқыштық С) паразитизм Д)симбиоз Е)комменсализм
2. сандық пирамида ережесін ғылымға алғаш рет енгізген :
А) Э.Гекель В) К.Мебиус С) Ю.Либих Д) Ч.Этлон Е) А. Тенсли
3. Екі түрдің де болуы міндетті,екі жаққа бірдей пайда әкелетін симбиозды қарым-қатынастар:
А) бәсекелестік В)паразитизм С) комменсализм Д)мутуализм Е)зоохория
4.Экожүйедегі организмдердің сандық көрсеткіштерін анықтайды:
А) сандық пирамида В) биомасса пирамидасы С) энергия пирамидасы Д) өнімділік Е) сукцессия
5.Экожүйеде уақыттың белгілі бір аралығында жалпы құрғақ салмақты анықтайды:
А) сандық пирамида В) биомасса пирамидасы С) энергия пирамидасы Д) өнімділік Е) сукцессия
6.Экожүйеде энергиялық қозғалыс күшін немесе оның «өнімділігін» анықтайды:
А) сандық пирамида В) биомасса пирамидасы С) энергия пирамидасы Д) өнімділік Е) сукцессия
7.Бір аумақта мекендейтін екі түрдің көршілес болуы,пайда әкелмейді немесе зиян келтірмейді,осындай биотикалық қатынастардың формасы:
А) симбиоз В) комменсализм С)мутуализм Д) нейтрализм Е)аменсализм
8.Ешқандай қарсылықсыз бір организмнің екінші организмге қысым көрсетуі:
А) симбиоз В) комменсализм С)мутуализм Д) нейтрализм Е)аменсализм
9. Табиғатжағдайлары біркелкі бірлесіп тіршілік ететін өсімдіктер, жануарлар,
микроорганизмдердің жиынтығы:
А) биотоп В) биоценоз С) популяция Д) биогеоценоз Е) продуцент
10. Бейорганикалық заттардан органикалық заттарды жасайтын организмдер:
А) продуценттер В) консументтер С) редуценттер Д) монофагтар Е)полифагтар
11.Ағындарданөте алатын,белсенді жүзетін су жәндіктерінің жиынтығы:
А) планктон В) нектон С) бентос Д)нейстон Е) аэропланктон
12. «Биоценоз » ұғымын ғылымға енгізді :
А) Э.Гекель В) К.Мебиус С) Ю.Либих Д) Н.Н.Реймус Е) И.Варлинг
13.Органикалық заттармен қоректенетін гетеротрофты организмдер:
А) продуценттер В) консументтер С) редуценттер Д) автотрофты Е)фототрофты
14. Су түбінде тіршілік ететін организмдер :
А) планктон В) нектон С) бентос Д)нейстон Е) аэропланктон
15.Биоценозбен қамтылған абиотикалық жағдайлары бойынша
салыстырмалы біркелкі биосфера бөлігі: А) орта В) биотоп С) популяция Д)ареал
16. Тірі ағзалардың қоршаған ортамен байланысын зерттейтін ғылым:
А) биотехнология В)этология С) генетика Д) эмбриология Е) экология
17.Суда қалықтаған организмдер :
А) планктон В) нектон С) бентос Д)нейстон Е) аэропланктон
18. «Экология » терминін ғылымға енгізген :
А) Э.Гекель В) К.Мебиус С) Ю.Либих Д) Н.Н.Реймус Е) И.Варлинг
19. Зат алмасуы және энергия алмасуы негізінде тірі организмдермен оны қоршаған абиотикалық ортаны біріктіретін табиғи жүйе :
А) биоценоз В) биогеоценоз С) популяция Д) ареал Е)биотоп
20. Салмағы бойынша графикалық модель ретінде бейнеленген организмдердің
қарым-қатынасы:
А) экологиялық пирамида В) экологиялық субцессия С) эктозоохория
Д) доминантты белгі Е) биологиялық ырғақ
21.Табиғи тарихи жағдайларда қалыптасқан кез келген организм дамитын және ұрпақтарының көбеюіне қолайлы орта :
А) тіршілік ету ортасы В) стенобионттар С) эврибионттар
Д) фототрофтылар Е) эукариоттар
22.Сулы ортада тіршілік ететін кез келген организм :
А) стенобионттар В) эврибионттар С) гидрофиттер Д)олиготрофтылар Е)мутаген
23.Қоректену барысында органикалық заттарды ыдырататын организмдер :
А) продуценттер В) консументтер С) редуценттер Д) монофагтар Е)полифагтар
24.Дененің беткейінде тіршілік ететін сыртқы паразиттер :
А) монопаразиттер В)олигопаразиттер С)полипаразиттер Д)эктопаразиттер Е) эндопаразиттер
25.Фотосинтез процесі жүретін күн сәулесі энергиясын химиялық байланыстар энергиясына айналдыратын организмдер:
А) фототрофтылар В) гетеротрофтылар С) редуценттер Д) консументтер Е)олиготрофтылар
ІІ-нұсқа

1. Организмдер үшін қажет немесе оларға оң немесе теріс әсерлерін тигізетін ортаның құрамды бөліктері :
А) тіршілік еті ортасы В) экологиялық факторлар С) биоэкология Д) консумент Е) редуцент
2. «Биогеоценоз » ұғымын ғылымға алғаш енгізген :
А) Э.Гекель В) К.Мебиус С) В.Н.Сукачев Д) Н.Н.Реймус Е) И.Варлинг
3. Организмдерге тура немесе жанама әсер ететін бейорганикалық
ортаның құрамды бөліктері :
А) абиотикалық фактор В) биотикалық фактор С) антропогендік фактор Д) комменсализм Е) аменсализм
4.Бір территорияда заңды қайталанатын биоценоздардың кезекті алмасуы:
А) экологиялық пирамида В) экологиялық сукцессия С)экологиялық мониторинг
Д) биологиялық айналым Е) биогеохимиялық айналым
5. тірі организмдердің бір –біріне немесе табиғи ортаға оң немесе теріс әсерлері :
А) абиотикалық фактор В) биотикалық фактор С) антропогендік фактор
Д) комменсализм Е) аменсализм
6.Өсімдікқоректі және ет қоркті жануарлар:
А) продуценттер В) консументтер С) редуценттер Д) монофагтар Е)полифагтар
7.Тіршілік пайда болған және тараған орта :
А) су В) құрлық С) топырақ Д) тірі организмдер Е) биотоп
8.Өсімдіктер мен жануарларда біртіндеп түр құрамының өзгеруінің сукцессия аспектісі:
А) бірінші В) екінші С) үшінші Д) төртінші Е) бесінші
9.Организмнің тіршілік ету жағдайларына ең төмен әсер :
А) төзімділік заңы В) минимум заңы С) оптимизм заңы Д) максимум Е)қайтарым заңы
10.Биогеоценозды зерттейтін ғылым :
А) фенология В) фитопотология С) энтология Д) биоценология Е) биоценотика
11.Тірі организмдегі мерзімді ырғақ :
А) хронология В) хронобиология С) хронометрия Д) хронометраж Е) хромосомология
12.Жалпы экология,микроорганизмдер экологиясы,өсімдіктер экологиясы,жануарлар экологиясын зерттейді:
А) биоэкология В) геоэкология С) адам экологиясы
Д) қолданбалы экология Е) биоценология
13.Құрлық экологиясы ,мұхиттар экологиясы,тұщы су қоймаларының экологиясын зерттейді :
А) биоэкология В) геоэкология С) адам экологиясы Д) қолданбалы экология Е) биоценология
14. «Экожүйе » ұғымын алғаш рет енгізген :
А)Э.Геккель В) К.Мебиус С) Ю.Либих Д) А. Тенсли Е) Н.Раймерс
15. Өнеркәсіп экологиясы,ауылшаруашылық экологиясы,медицина экологиясын зерттейді:
А) биоэкология В) геоэкология С) адам экологиясы
Д) қолданбалы экология Е) биоценология
16.Жануарлар басқа жануарлармен қоректену кезінде түрлер арасындағы байланыс формасы:
А) бәсекелестік В) жыртқыштық С) паразитизм Д) симбиоз Е) комменсализм
17.Биологиялық процестердің сипаты немесе қарқындылығының периодты бейімделушілік өзгерістері:
А) биотикалық фактор В) биологиялық ырғақ С) биотип Д) биотоп Е) биоценоз
18.Екі ағзаның біріне-бірі пайда келтіріп,бірігіп тіршілік етуі:
А) бәсекелестік В)жыртқыштық С) паразитизм Д) симбиоз Е)комменсализм
19.Бір биоценоздың екінші биоценозбен алмасуы :
А) климакс В) дифференциация С) сукцессия Д) адаптация Е) инвазия
20.Мекендейтін иесінің қоректік заттарын пайдаланып,тіршілік ету :
А) арамтамақтық В) паразиттік С) бәсекелестік Д) жыртқыштық Е) селбесу
21.Агроценоздарда қоректік тізбектің міндетті бөлігі:
А) адам В) микроорганизмдер С) жасыл өсімдіктер Д) жануар Е)саңырауқұлақ
22.Адамның қолымен жасалған биогеоценоздарға жатады:
А) егістік алқаптар В) жапырақты орман С) орманды дала Д) тайга Е) тундра
23.Агроценоздың биогеоценоздан айырмашылықтары :
А) қосымша энергия жұмсау В) табиғи сұрыпталудың тұрақты қалыптасуы
С) экожүйелердің өзін-өзі реттеуі Д)барлық элементтердің топыраққа қосылуы
Е) күн энергиясын пайдалану
24.Биогеоценоз :
А) тіршілік сатысы В) тірі ағза С) түр жиынтығы Д) тірі ағза мен орта бірлестігі Е) топырақ
25Ағзаға әсер етуші өлі табиғат жағдайы :
А) шектеуші В) биотикалық С) экологиялық Д) абиотикалық Е) антропогендік


І-нұсқа
1.Бір түр қорегінің қалдығымен екінші түр өкілінің қоректенуі,бұл жағдайда бір-біріне зиян келмейді
А) бәсекелестік В) жыртқыштық С) паразитизм Д)симбиоз Е)комменсализм
2. сандық пирамида ережесін ғылымға алғаш рет енгізген :
А) Э.Гекель В) К.Мебиус С) Ю.Либих Д) Ч.Этлон Е) А. Тенсли
3. Екі түрдің де болуы міндетті,екі жаққа бірдей пайда әкелетін симбиозды
қарым-қатынастар:
А) бәсекелестік В)паразитизм С) комменсализм Д)мутуализм Е)зоохория
4.Экожүйедегі организмдердің сандық көрсеткіштерін анықтайды:
А) сандық пирамида В) биомасса пирамидасы С) энергия пирамидасы
Д) өнімділік Е) сукцессия
5.Экожүйеде уақыттың белгілі бір аралығында жалпы құрғақ салмақты анықтайды:
А) сандық пирамида В) биомасса пирамидасы С) энергия пирамидасы
Д) өнімділік Е) сукцессия
6.Экожүйеде энергиялық қозғалыс күшін немесе оның «өнімділігін» анықтайды:
А) сандық пирамида В) биомасса пирамидасы С) энергия пирамидасы
Д) өнімділік Е) сукцессия
7.Бір аумақта мекендейтін екі түрдің көршілес болуы,пайда әкелмейді немесе зиян келтірмейді,осындай биотикалық қатынастардың формасы:
А) симбиоз В) комменсализм С)мутуализм Д) нейтрализм Е)аменсализм
8.Ешқандай қарсылықсыз бір организмнің екінші организмге қысым көрсетуі:
А) симбиоз В) комменсализм С)мутуализм Д) нейтрализм Е)аменсализм
9. Табиғатжағдайлары біркелкі бірлесіп тіршілік ететін өсімдіктер, жануарлар,
микроорганизмдердің жиынтығы:
А) биотоп В) биоценоз С) популяция Д) биогеоценоз Е) продуцент
10. Бейорганикалық заттардан органикалық заттарды жасайтын организмдер:
А) продуценттер В) консументтер С) редуценттер Д) монофагтар Е)полифагтар
11.Ағындарданөте алатын,белсенді жүзетін су жәндіктерінің жиынтығы:
А) планктон В) нектон С) бентос Д)нейстон Е) аэропланктон
12. «Биоценоз » ұғымын ғылымға енгізді :
А) Э.Гекель В) К.Мебиус С) Ю.Либих Д) Н.Н.Реймус Е) И.Варлинг
13.Органикалық заттармен қоректенетін гетеротрофты организмдер:
А) продуценттер В) консументтер С) редуценттер Д) автотрофты Е)фототрофты
14. Су түбінде тіршілік ететін организмдер :
А) планктон В) нектон С) бентос Д)нейстон Е) аэропланктон
15.Биоценозбен қамтылған абиотикалық жағдайлары бойынша
салыстырмалы біркелкі биосфера бөлігі:
А) орта В) биотоп С) популяция Д)ареал
16. Тірі ағзалардың қоршаған ортамен байланысын зерттейтін ғылым:
А) биотехнология В)этология С) генетика Д) эмбриология Е) экология
17.Суда қалықтаған организмдер :
А) планктон В) нектон С) бентос Д)нейстон Е) аэропланктон
18. «Экология » терминін ғылымға енгізген :
А) Э.Гекель В) К.Мебиус С) Ю.Либих Д) Н.Н.Реймус Е) И.Варлинг
19. Зат алмасуы және энергия алмасуы негізінде тірі организмдермен оны қоршаған абиотикалық ортаны біріктіретін табиғи жүйе :
А) биоценоз В) биогеоценоз С) популяция Д) ареал Е)биотоп
20. Салмағы бойынша графикалық модель ретінде бейнеленген организмдердің
қарым-қатынасы:
А) экологиялық пирамида В) экологиялық субцессия С) эктозоохория
Д) доминантты белгі Е) биологиялық ырғақ
21.Табиғи тарихи жағдайларда қалыптасқан кез келген организм дамитын және ұрпақтарының көбеюіне қолайлы орта :
А) тіршілік ету ортасы В) стенобионттар С) эврибионттар
Д) фототрофтылар Е) эукариоттар
22.Сулы ортада тіршілік ететін кез келген организм :
А) стенобионттар В) эврибионттар С) гидрофиттер Д)олиготрофтылар Е)мутаген
23.Қоректену барысында органикалық заттарды ыдырататын организмдер :
А) продуценттер В) консументтер С) редуценттер Д) монофагтар Е)полифагтар
24.Дененің беткейінде тіршілік ететін сыртқы паразиттер :
А) монопаразиттер В)олигопаразиттер С)полипаразиттер Д)эктопаразиттер Е) эндопаразиттер
25.Фотосинтез процесі жүретін күн сәулесі энергиясын химиялық байланыстар энергиясына айналдыратын организмдер:
А) фототрофтылар В) гетеротрофтылар С) редуценттер
Д) консументтер Е)олиготрофтылар


ІІ-нұсқа

1. Организмдер үшін қажет немесе оларға оң немесе теріс әсерлерін тигізетін ортаның құрамды бөліктері :
А) тіршілік еті ортасы В) экологиялық факторлар С) биоэкология
Д) консумент Е) редуцент
2. «Биогеоценоз » ұғымын ғылымға алғаш енгізген :
А) Э.Гекель В) К.Мебиус С) В.Н.Сукачев Д) Н.Н.Реймус Е) И.Варлинг
3. Организмдерге тура немесе жанама әсер ететін бейорганикалық
ортаның құрамды бөліктері :
А) абиотикалық фактор В) биотикалық фактор С) антропогендік фактор
Д) комменсализм Е) аменсализм
4.Бір территорияда заңды қайталанатын биоценоздардың кезекті алмасуы:
А) экологиялық пирамида В) экологиялық сукцессия С)экологиялық мониторинг
Д) биологиялық айналым Е) биогеохимиялық айналым
5. тірі организмдердің бір –біріне немесе табиғи ортаға оң немесе теріс әсерлері :
А) абиотикалық фактор В) биотикалық фактор С) антропогендік фактор
Д) комменсализм Е) аменсализм
6.Өсімдікқоректі және ет қоркті жануарлар:
А) продуценттер В) консументтер С) редуценттер Д) монофагтар Е)полифагтар
7.Тіршілік пайда болған және тараған орта :
А) су В) құрлық С) топырақ Д) тірі организмдер Е) биотоп
8.Өсімдіктер мен жануарларда біртіндеп түр құрамының өзгеруінің сукцессия аспектісі:
А) бірінші В) екінші С) үшінші Д) төртінші Е) бесінші
9.Организмнің тіршілік ету жағдайларына ең төмен әсер :
А) төзімділік заңы В) минимум заңы С) оптимизм заңы Д) максимум Е)қайтарым заңы
10.Биогеоценозды зерттейтін ғылым :
А) фенология В) фитопотология С) энтология Д) биоценология Е) биоценотика
11.Тірі организмдегі мерзімді ырғақ :
А) хронология В) хронобиология С) хронометрия Д) хронометраж Е) хромосомология
12.Жалпы экология,микроорганизмдер экологиясы,өсімдіктер экологиясы,жануарлар экологиясын зерттейді:
А) биоэкология В) геоэкология С) адам экологиясы
Д) қолданбалы экология Е) биоценология
13.Құрлық экологиясы ,мұхиттар экологиясы,тұщы су қоймаларының экологиясын зерттейді :
А) биоэкология В) геоэкология С) адам экологиясы
Д) қолданбалы экология Е) биоценология
14. «Экожүйе » ұғымын алғаш рет енгізген :
А)Э.Геккель В) К.Мебиус С) Ю.Либих Д) А. Тенсли Е) Н.Раймерс
15. Өнеркәсіп экологиясы,ауылшаруашылық экологиясы,медицина экологиясын зерттейді:
А) биоэкология В) геоэкология С) адам экологиясы
Д) қолданбалы экология Е) биоценология
16.Жануарлар басқа жануарлармен қоректену кезінде түрлер арасындағы байланыс формасы:
А) бәсекелестік В) жыртқыштық С) паразитизм Д) симбиоз Е) комменсализм
17.Биологиялық процестердің сипаты немесе қарқындылығының периодты бейімделушілік өзгерістері:
А) биотикалық фактор В) биологиялық ырғақ С) биотип Д) биотоп Е) биоценоз
18.Екі ағзаның біріне-бірі пайда келтіріп,бірігіп тіршілік етуі:
А) бәсекелестік В)жыртқыштық С) паразитизм Д) симбиоз Е)комменсализм
19.Бір биоценоздың екінші биоценозбен алмасуы :
А) климакс В) дифференциация С) сукцессия Д) адаптация Е) инвазия
20.Мекендейтін иесінің қоректік заттарын пайдаланып,тіршілік ету :
А) арамтамақтық В) паразиттік С) бәсекелестік Д) жыртқыштық Е) селбесу
21.Агроценоздарда қоректік тізбектің міндетті бөлігі:
А) адам В) микроорганизмдер С) жасыл өсімдіктер Д) жануар Е)саңырауқұлақ
22.Адамның қолымен жасалған биогеоценоздарға жатады:
А) егістік алқаптар В) жапырақты орман С) орманды дала Д) тайга Е) тундра
23.Агроценоздың биогеоценоздан айырмашылықтары :
А) қосымша энергия жұмсау В) табиғи сұрыпталудың тұрақты қалыптасуы
С) экожүйелердің өзін-өзі реттеуі Д)барлық элементтердің топыраққа қосылуы
Е) күн энергиясын пайдалану
24.Биогеоценоз :
А) тіршілік сатысы В) тірі ағза С) түр жиынтығы
Д) тірі ағза мен орта бірлестігі Е) топырақ
25Ағзаға әсер етуші өлі табиғат жағдайы :
 

nekota

New member
Пользователь
Сообщения
1
Оценка реакций
0
жауаптары қайда?
 

TUTENT.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
4
Оценка реакций
96
І-нұсқа
1.Бір түр қорегінің қалдығымен екінші түр өкілінің қоректенуі,бұл жағдайда бір-біріне зиян келмейді
А) бәсекелестік
 
Верх