Тақырыбы"Табиғатты аялайық"

TUTENT.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
4
Оценка реакций
96
Ересек тобындағы ұйымдастырылған
оқу қызметінің конспектісі
Білім беру саласы «Коммуникация»
Пән Сөйлеуді дамыту
Өтпелі тақырып «Тірі және өлі табиғат»
ТақырыбыТабиғатты аялайық
Мақсаты
ТәрбиелікТабиғатты аялауға тәрбиелеу. Табиғатқа деген қарым-қатынасын дамыту, оны сүюге тәрбиелеу.
ДамытушылықБалалардың ақыл - ойын, түсінігін, білімін, табиғат туралы білімін, қызығушылығын зейінін дамыту.
Оқыту Балалардың табиғат туралы білімін бекіту. Балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру.Әңгімелеу арқылы ойларын, сөздік қорларын арттыру
Көрнекіліктері Тірі және өлі табиғат суреттері,
Сабақтың барысы
Шаттық шеңбері.
Табиғат, сен тіршілік тұнып тұрған.Сен күнсің көтерілген күліп қырдан.Сен көлсің, сен ормансың.Сен - бұлбұлсың,Адамғасұлулықтышынұқтырған!Балалар, тақтаданілулітұрғансуреттенжылдыңқаймезгіліекенінкөругеболады?- Күз мезгілі- Оны қайданбайқадыңдар?
-Оны басқаша қалай айтамыз?- Ия, оны табиғатдейміз.- Дұрыс, ендешеменіңбастағанжұмысымасендеркөмектеседідепүміттенем.
Тәрбиеші есікалдынашығып, жанжағымақарадым, кімайтады? Кәнекейолжерден мен не көрдім.
Жауаптар - күн, бұлт, ағаштар, аспан, адамдар, тас, су.
Табиғаттыңқайтүрінкөріптұрсыңдар?
Балалардыңжауабы - Тірітабиғат, өлітабиғат.
Ал балалар,табиғаткімненжылуалады?
Балалар - Күннен.
Міне,балалар, тіршіліктің баріне жылуды күн береді екен. Сондықтан қазір күннің сәулесін құрастырайық. Балалар, бізгеқонаққакөбелеккеліпті. Көбелекқонағымызғақошеметкөрсетіпгүлдіалқапжасапберейік. Ал көбелектінсендерденсұрауы бар екен.
- көбелек
- Балаларсендертабиғатта неге ұқсағыларынкеледі.
1) - Мен аққуғаұқсағымкеледі, өйткеніоләдемісұлуқұс, аққудыатпайды.2) - Мен гүлгеұқсапжайнаптұрғымкеледі, себебігүладамғақуанышсыйлайды.3) -  Мен табиғаттабұлбұлсияқтыәншіболғымкеледі.4) - Мен күнсияқтыадамдарғажарықжылубергімкеледі.5) -  Мен табиғаттабүркітқұсқаұқсағымкеледі, себебіолбатыл.6) - Табиғатта мен ағашқаұқсағымкеледі, себебіадамдарғакөлеңкебереді.7) - Табиғатта мен қарлығашқаұқсағымкеледі. Себебіадаммендос.8)  - Тоқылдаққаұқсағымкеледі, себебіолорманелшісі.9)  - Сауысқанғаұқсағымкеледі, себебіолсақ.10) - Айғаұқсағымкеледі, себебіолайдайсұлу.
Кәнебалалар, ендешешеңбергетұрыптабиғатанаға тілегімізді айтайық.
   Балалардыңтілектері
- Аспанымызашықболсын- Жерімізкеңболсын- Суымызтұнықболсын- Ауамыз таза болсын!
Қазірбалаларойынойнапжіберейік.
Қазір мен мыназаттардыортағақоямынсендер оны әртопқабөлесіңдер.
1)  Тірітабиғат.2)  Өлітабиғат.Ал балалар, ендешетағы да бірсұраққоямын, ойланыпжауапберіңдер?
Тәрбиеші -Адам. Адам дегенімізкім ?
- Олтірітабиғатқозгаладыжүреді, сөйлейді, еңбекетеді.
Осы табиғаттыңішіндебалаларсендербарсыңдар. Адам баласытабиғатперзентісондықтантабиғатымыздыаялауымызкерек.
Табиғатқандайәсемсұлуымыз.
Осындайсұлудүниеніжаратқан
- Табиғатжерана.
Оғанбізбасымыздыиіпалғысымыздыайтаотырыпөзтарапымызданқандайпайдакелтірілетініміздіайтайық.
1)  Табиғаттықалайқорғаймыз?2)  Табиғаттысақтапқалуүшін не істейміз?3)  Табиғаттыкөріктендіруүшін не істейміз.4)  Табиғатжайлымақалайту!Сүйейікжерананыаялайық!Бізде одан жақсылықты аямайық!Анадай табиғаттың аясындаЖадырап жас балаша демалайық.
Табиғатсызадамөмірсүреалмайдыекен, ендешежердің, табиғаттыңиесімынасендер, біз оны қорғаумызкерек. Демектабиғаттықорғау - өзотанымыздысақтаудегенсөз. Табиғаттықорғайық - дегенбелгітапсырылады.HYPERLINK "httpbilim-all.kz" l "facebook" t "_blank"
1.Екпейегіншықпас,
Оқымайбілімжұқпас.
2.Жер адамдыасырайды,
Анабаласынасырайды.
3.Алтын жерденалынады.Білімкітаптаналынады.
4.Гүл – жердіңкөркі,
Қыз – елдіңкөркі.
5.Батыр туса ел ырысы,
Жаңбыржауса – жерырысы.
6. Екпейегіншықпас.     Оқымайбілімжұқпас
 
Верх