Тақырыбы«Табиғатты аялайық»

TUTENT.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
4
Оценка реакций
96
Ересектер тобындағы ұйымдастырылған
оқу қызметінің конспектісі
Білім беру саласы «Коммуникация»
Пән Сөйлеуді дамыту
Өтпелі тақырып«Табиғат әлемі»
Тақырыбы«Табиғатты аялайық»
Мақсаты
ТәрбиелікТабиғат-Ана, оның  байлықтары туралы түсіндіре отырып, табиғатты аяулауға, қорғауға  тәрбиелеуТабиғат-Ана, оның  байлықтары туралы түсіндіре отырып, табиғатты аяулауға, қорғауға  тәрбиелеу
ДамытушылықБала бойында сөйлеу және тыңдай білу, сұраққа жауап беру қабілеттерін дамыту.
Бала бойында сөйлеу және тыңдай білу, сұраққа жауап беру қабілеттерін дамыту.
ОқытуТабиғат құндылығының маңыздылығын білуге үйрету.           
Көрнекіліктері Суреттер
Жаңа сөздер Табиғат – Ана
Сабақтың барысы
Шаттық шеңбері.
Табиғат, сен тіршіліктұныптұрған.Сен күнсіңкөтерілгенкүліпқырдан.Сен көлсің, сен ормансың.Сен - бұлбұлсың,Адамғасұлулықтышынұқтырған!
Балалар, қазір жылдың қай мезгілі?
-Күз айлары қандай?
-Күзде қандай өзгерістер болады?
-Терезеден тысқа қарарймыз, не көріп тұрсыңдар?
-Оларды не деп айтамыз?
-Басқаша қалай айтамыз?
-Ол нешеге бөлінеді, қандай болып?
- Тірі табиғат, өлі табиғат.
Ал балалартабиғаткімненжылуалады?
Балалар - Күннен.
-Күн қандай табиғатқа жатады?
- Балаларсендертабиғатта неге ұқсағыларынкеледі.
1) - Мен аққуғаұқсағымкеледі, өйткеніоләдемісұлуқұс, аққудыатпайды.2) - Мен гүлгеұқсапжайнаптұрғымкеледі, себебігүладамғақуанышсыйлайды.3) -  Мен табиғаттабұлбұлсияқтыәншіболғымкеледі.4) - Мен күнсияқтыадамдарғажарықжылубергімкеледі.5) -  Мен табиғаттабүркітқұсқаұқсағымкеледі, себебіолбатыл.6) - Табиғатта мен ағашқаұқсағымкеледі, себебіадамдарғакөлеңкебереді.7) - Табиғатта мен қарлығашқаұқсағымкеледі. Себебіадаммендос.8)  - Тоқылдаққаұқсағымкеледі, себебіолорманелшісі.9)  - Сауысқанғаұқсағымкеледі, себебіолсақ.10) - Айғаұқсағымкеледі, себебіолайдайсұлу.
Кәнебалалар, ендешебәрімізшеңбергетұрып, табиғатжеранамызғаөзтілегіміздіайтайық.
   Балалардыңтілектері
- Аспанымызашықболсын- Жерімізкеңболсын- Суымызтұнықболсын- Ауамыз таза болсын!
Қазірбалаларойынойнапжіберейік.
Қазір мен мыназаттардыортағақоямынсендер оны әртопқабөлесіңдер.
1)  Тірітабиғат.2)  Өлітабиғат.3)  Аспанденелері.4)  Үйжануарлары.5)  Су, тал, ағаштар, балық.6)  Тас, құм, темір.7)  Ай, жұлдыз, күн, марс.8)  Тауық, қой, жылқы, түйе.
Ал балалар, ендешетағы да бірсұраққоямын, ойланыпжауапберіңдер?
Тәрбиеші -Адам. Адам дегенімізкім ?
Балалалр - Олтірітабиғатқозгаладыжүреді, сөйлейді, еңбекетеді.
Осы табиғаттыңішіндебалаларсендербарсыңдар. Адам баласытабиғатперзентісондықтантабиғатымыздыаялауымызкерек.
Табиғатқандайәсемсұлуымыз.
Осындайсұлудүниеніжаратқан
- Табиғатжерана.
Оғанбізбасымыздыиіпалғысымыздыайтаотырыпөзтарапымызданқандайпайдакелтірілетініміздіайтайық.
1)  Табиғаттықалайқорғаймыз?2)  Табиғаттысақтапқалуүшін не істейміз?3)  Табиғаттыкөріктендіруүшін не істейміз.4)  Табиғатжайлымақалайту!5)  Жерадамдыасырайды, анабаласынасырайды.6)  Алтын жерденалынады.7)  Білімкітаптаналынады.8)  Гүлжердіңкөркі.9)  Жаңбыржаусажерырысы!
Сүйейікжерананыаялайық!Біздеоданжақсылықтыаямайық!АнадайтабиғаттыңаясындаЖадырапжасбалашадемалайық.
Қорытынды
Табиғатсызадамөмірсүреалмайдыекен, ендешежердің, табиғаттыңиесімынасендер, біз оны қорғаумызкерек. Демектабиғаттықорғау - өзотанымыздысақтаудегенсөз.
 
Верх